N31, Harlingen

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Langs en door Harlingen is de weg nu nog een enkele rijstrook per richting op maaiveld. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen over ca. 2 km.

De toekomstige nieuwe weg komt op ongeveer 4,60 m tot 10 m onder het maaiveld te liggen. Hiervoor wordt grotendeels een open betonnen bak gecreëerd. Na het aanbrengen van de damwanden wordt eerst tot circa 2,50 m beneden maaiveld ontgraven. Na het heien worden de prefab palen met behulp van een oplanger verdiept geheid. Vervolgens wordt een stempelraam geplaatst, zodat de bak tot de uiteindelijke diepte kan worden ontgraven. Op de diepste punten ter plaatse van de toeritten wordt onderwaterbeton gestort en worden de damwanden verankerd met groutankers.

De kruising met het Van Harinxmakanaal wordt uitgevoerd middels een afzinktunnel welke eerst in de toerit gebouwd wordt. Na de bouw wordt dit element opgedreven en afgezonken in het kanaal waarna het bouwdok weer wordt drooggezet.

GEO2 Engineering B.V. levert geotechnische ontwerpcapaciteit aan het ontwerpteam, specifiek voor de diepe toeritten en het aquaduct. Onderdelen daarbij zijn het geotechnisch ontwerp van de afzinktunnel, het ontwerpen van een folieconstructie en het ontwerp van diepe bouwkuipen met trekverankeringen. Daarnaast is GEO2 betrokken bij het uitvoeringsontwerp en meewerken van de optimalisatie van de fasering.