Tender Dijkversterking, Den Oever

Voor de tender dijkversterking Den Oever heeft GEO2 Engineering B.V. voor Beens Groep B.V. het geotechnisch advies in de tender verzorgd. Voor deze tender bestond dit uit het beschouwen van de stabiliteit van de dijk. De bestaande bebouwing vlak achter de dijk en begrenzing van het ruimtebeslag van de dijk, vormde hierbij de uitdaging.

Deze beperkingen maakte het noodzakelijk om gebruik te maken van ofwel verticale stabiliteitsschermen dan wel nieuwe dijkversterkingstechnieken, zodat voldaan werd aan de geldende veiligheidseisen voor primaire waterkeringen.

Onder meer is gekeken naar binnen- en buitenwaartse (macro) taludstabiliteit, piping, heave en opbarsten achter de dijk. Deze mechanismen zijn beoordeeld volgens de door Deltares opgestelde richtlijn “Ontwerp Stabiliteitschermen in primaire waterkeringen”. Hierbij is gebruik gemaakt van de softwareprogramma’s D-Geo Stability en Plaxis 2D.