Bouwrijp maken Waelplas, ’s Gravenzande

Het leveren van adviezen voor bouwrijp maken is een van de voorkomende activiteiten binnen GEO2 Engineering B.V.. Zo ook het nieuwbouw project Waelplas te ’s Gravenzande.

Zettingen

Voor dit project is een zettingsanalyse uitgevoerd waarbij zowel de gebieds-integrale perceel ophogingen als de openbare wegdelen en rioolcunetten zijn beschouwd.

Bij het uitvoeren van een zettingsanalyse wordt begonnen met bepalen van de eindzettingen als gevolg van de gewenste ophoging. Vervolgens wordt bepaald hoeveel zettingscompensatie er nodig is en met welke eventuele zettingsversnellende maatregelen (zoals tijdelijke overhoogten of verticale drainage) voldaan kan worden aan de gewenste restzettingseis.

Aanvullend op de reguliere zettingsanalyse is er in dit project ook gekeken naar het effect van de geplande ophogingswerkzaamheden op een bestaande gasleiding die door het gebied heen ligt.

Bemaling

Bij het realiseren van een nieuw woongebied wordt vrijwel altijd een deel (of geheel) nieuw rioolstelsel aangelegd. Zo ook voor dit project.

Om het riool droog te kunnen aanbrengen is een tijdelijke bemaling ontworpen waarbij zaken als het debiet, type bemaling, omgevingsbeïnvloeding en vergunningsplicht worden uitgewerkt.

Overige aspecten

Naast de zettingsanalyse en het bemalingsadvies kunnen wij dit soort projecten volledig geotechnisch uitwerken waarbij veelal de volgende aspecten ook worden uitgewerkt:

  • Keerconstructies zoals damwanden/beschoeiingen;
  • Toetsing van boezemkaden met alle mogelijk faalmechanismen;
  • Opbarst analyse;
  • Lichtgewicht ophoogmateriaal zoals BIMS of EPS;
  • Effecten op belendingen en kabels/leidingen.