Theemswegtracé, Rotterdam

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd.

Aanleidingen hiertoe zijn dat naast het einde van de technische levensduur van de Calandbrug, een hefbrug gebouwd in 1969, een capaciteitsknelpunt wordt voorzien: verwacht wordt dat in de toekomst meer goederentreinen over het spoor zullen rijden en meer zeeschepen van en naar de Brittanniëhaven zullen varen.

Het nieuwe tracé, het Theemswegtracé, is circa 4 km lang over een hooggelegen betonnen kunstwerk (spoorviaduct) langs de Theemsweg en de Neckarweg. Het tracé bevat twee stalen spoorbruggen als passage over de Rozenburgsesluis en over de Thomassentunnel. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2018 en het spoor wordt in 2021 in gebruik gesteld.

GEO2 Engineering B.V. is binnen het aannemersconsortium SaVe verantwoordelijk voor het geotechnisch ontwerp (DO en UO) van de onderbouw voor het Theemswegtracé en voor diverse tijdelijke constructies en hulpwerken bij de voorbouwlocaties en de te realiseren funderingen.

Enkele geotechnische uitdagingen betreffen:

  • De paalfunderingen van de onderbouw;
  • Aansluitingen op de bestaande spoorbaan – Verankerde damwanden, paalmatrassen en ophogingen met en zonder gewapend grond waarbij tijdens de bouwwerkzaamheden de bestaande spoorbaan in gebruik blijft;
  • De invloed van werkzaamheden en de te realiseren constructies op diverse K&L stroken en bestaande constructies zoals de Rozenburgsesluis en de Thomassentunnel – hierbij zijn in nauw overleg met de opdrachtgever en uitvoering beheersmaatregelen uitgewerkt;
  • Realisatie steunpunten in het talud langs de windschermen – beschouwen risico voor zettingsvloeiing en invloed funderingen windschermen;
  • Rekening houden met sterke variaties in de bovenste 6 m grond – Het eiland Rozenburg is in het verleden veel opgehoogd met overwegend los gepakt zand met lokaal voorkomende verschillende kleilaagjes;
  • Aanvoeren en inrijden van stalen bruggen met SPMT opstellingen en de tijdelijke opleggingen op de voorbouwlocatie – Uitwerking RoRo steiger, CSM opleggingen, overkluizingen, etc.

Wilt u meer weten over het Theemswegtracé? Kijk op de website van Havenbedrijf Rotterdam voor informatie over dit project.