Spieringshoek, Schiedam

Zoals vele gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Schiedam te maken met bodemdaling.

De grondslag in deze gemeente is door het dikke pakket klei en veen zeer zettingsgevoelig. Het openbaar gebied van de wijk Spieringshoek in Schiedam is sinds de aanleg regelmatig opnieuw opgehoogd en heeft mede daardoor aanzienlijke zettingen ondervonden. Aangezien dit een onwenselijke situatie is (onder andere problemen met huisaansluitingen en riolering) zullen maatregelen genomen moeten worden wanneer de wijk weer tot oorspronkelijk aanlegpeil wordt opgehoogd.

De oplossing moet gezocht worden in het toepassen van licht ophoogmateriaal.

GEO2 Engineering B.V. is gevraagd om een geotechnische analyse uit te voeren en een ontwerpoplossing voor de uitvoering van de reconstructie van het openbaar gebied te leveren. Voorafgaand aan het geotechnisch advies is onder begeleiding van GEO2 het geotechnisch grond- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd.

Naast een uitvoerige analyse van het zettingsgedrag van de bodem in het verleden is voor 5 typen licht ophoogmateriaal onderzocht in hoeverre deze praktisch toepasbaar zijn voor de situatie in Schiedam. Ook is er onderzocht in hoeverre de materialen voldoen aan aanvullende eisen ten aanzien van onder andere kosten, haalbaarheid en infiltratiemogelijkheden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een geotechnisch ontwerpadvies voor de uitvoering van de ophoging/reconstructie zodanig dat aan de gestelde restzettingseis en de overige eisen wordt voldaan.