Onderdoorgang Hurdegaryp & Feanwâlden

De Centrale As is een nieuwe weg in Noordoost-Friesland. De weg wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg en is daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied. De nieuwe weg kruist alle bestaande wegen en watergangen ongelijkvloers. Daardoor is er minder verkeer op kleinere lokale wegen in het gebied en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied.

De Centrale As kruist onder andere bij de plaatsen Hurdegaryp en Feanwâlden ook het spoor. Ook deze kruisingen zijn ongelijkvloers.

GEO2 Engineering B.V. heeft in opdracht van aannemer Max Bögl de geotechnische ontwerpen en berekeningen voor de auto-onderdoorgangen, de foliepolders en het viaduct Kûkhernewei voor zijn rekening genomen.

Het zo efficiënt en praktisch mogelijk inschuiven van de spoortroggen in de buitendienststelling vormden hierbij een extra uitdaging voor het gehele projectteam.

 

Onderdoorgang Kanaalweg, Leiden

Het project Onderdoorgang Kanaalweg te Leiden bestaat uit het realiseren van een spooronderdoorgang en het verbeteren van de Kanaalweg tussen de Lorentzkade en Plantijnstraat. De onderdoorgang vervangt de huidige gelijkvloerse kruising op de Kanaalweg met het spoor tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Het doel van het project is het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. Bovendien is deze spooronderdoorgang een voorwaarde voor de frequentieverhoging op het spoortraject Leiden-Utrecht. De onderdoorgang wordt door Max Bögl gerealiseerd, in opdracht van ProRail. De realisatie start in het voorjaar van 2016 en zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

GEO2 Engineering B.V. heeft van Max Bögl Nederland B.V. opdracht gekregen om het geotechnisch ontwerp uit te werken voor de onderdoorgang en de hulpconstructies. Omdat de nieuwe spooronderdoorgang direct naast de bestaande Spoorbrug en de Kanaalbrug wordt gerealiseerd, ligt binnen dit project de nadruk op omgevingsbeïnvloeding door trillingen en deformaties. GEO2 heeft naast het geotechnisch ontwerp van de onderdoorgang en hulpconstructies ook zorg gedragen voor de voorbereidende werkzaamheden voor aanvullend onderzoek en risicomanagement, waaronder een historisch onderzoek, plan van aanpak aanvullend onderzoek, risicoanalyse en monitoringsplan.

Blauwe as, Assen

Het kanaal, dat het centrum van Assen doorkruist, is in de huidige situatie niet bevaarbaar doordat vaste bruggen de doorvaart belemmeren. Om het centrum aantrekkelijker te maken is het project ´De Blauwe As´in het leven geroepen, waarbij het doel is om het kanaal weer volledig bevaarbaar te maken. Een onderdeel van ´De Blauwe As´ is het project ´Sluis Havenkwartier´ waarbij in het noorden van het centrum een sluis wordt aangelegd omdat hier een hoogte verschil van ca. 2,5 meter moet worden overbrugd.

GEO2 Engineering B.V. heeft in opdracht van MHPoly het geotechnisch ontwerp van de kistdam verzorgd, die het boven- en beneden pand vormt van de sluis. Tevens is er een analyse gemaakt van de beïnvloeding van de grondwaterstand in de omgeving als gevolg van het verhogen van de waterstand in het Havenkwartier.

Bouwrijp woonwijk, Boskoop

In Boskoop wordt momenteel de nieuwe woonwijk Waterrijk gerealiseerd, welke bestaat uit Waterrijk-West en Waterrijk-Boomgaard. In totaal worden er in deze nieuwe woonwijk 444 eengezinswoningen & appartementen en een zogeheten Brede school gerealiseerd.

Gezien de zettingsproblematiek bij eerdere woningbouwprojecten in de omgeving en de daarbij behorende hoge onderhoudskosten, heeft de gemeente Boskoop voor dit project een relatief lage restzetting geëist na bouwrijp maken van het gebied.

In dit project is ervoor gekozen om een deel van het slappe grondpakket (veen) te vervangen met grond, in combinatie met het toepassen van verticale drainage en overhoogte. Deze aanpak heeft twee voordelen ten opzichte van de traditionele methoden gehad, namelijk:

  • Het weggegraven veen heeft commerciële waarde als potgrond;
  • De grond waarmee het veen vervangen wordt is veel minder zettingsgevoelig;

Om de aantoonbaarheid van deze aanpak en de mogelijkheid om gedurende het project bij te kunnen sturen is er door GEO2 Engineering B.V. een monitoringsplan opgesteld.

In dit plan wordt middels hoog (op de aanvulgrond) en laaggeplaatste (op het resterende slappe pakket) zakbaken het zettingsgedrag van zowel de aangevulde grond als het gehele pakket gemonitord en zo nodig bijgestuurd.

Analyse van deze zakbaken gebeurd grotendeels met het door GEO2 ontwikkelde programma Winfit. Op basis van de resultaten van deze analyses konden eveneens (naast de verificaties op gestelde restzettingseis) de zettingsparameters nauwkeuriger bepaald worden voor toekomstige fasen in het project.

 

Navitus Bay Offshore Windmolenpark Engelse Kanaal, UK

Het gebied van de voorziene windturbines in het Engelse Kanaal kent als gevolg van tektoniek een zeer complexe ondergrond.

GEO2 Engineering B.V. heeft in de FEED fase de interpretatie van hoge kwaliteit grondonderzoek uitgevoerd alsmede het geotechnisch ontwerp van diverse funderingsprincipes waaronder gravity based structures, monopiles en piled jacket fundaties. Dit, in het kader van de ontwerp optimalisering voor het grootschalige offshore windmolenpark. Het geotechnisch ontwerp hield rekening met cyclische belastingen en geotechnische vermoeidheid voor complexe bodem-condities. Gebruik is gemaakt van het programma RATZ. De waterdiepte in het gebied varieert van 30 á 50 m.

Als onderdeel van een doorlopend value engineering onderzoek is verder grondonderzoek voorgesteld samen met een strategisch ontworpen veldtest. Tevens zijn diverse heibaarheidsanalyses uitgevoerd, variërend van continu heien tot drill drive drill operaties.

 

Hei- en trillingsanalyse buispalen, R’dam

Voor een project in de haven van Rotterdam worden buispalen geïnstalleerd met een diameter van 2,42 m en een lengte van 37 m. Door de klant is aan GEO2 Engineering B.V. gevraagd om een analyse van de trillingen uit te voeren en wat de verwachten trillingsintensiteiten op de waterbodem rondom de paal zijn.

Allereerst is hiervoor een hei- en trilanalyse uitgevoerd om te bepalen welk equipment (heihamer en trilblok) noodzakelijk is om deze buispalen op diepte te brengen. Op basis van dit materieel is een analyse uitgevoerd van de trillingen in de bodem en is getoetst aan de grenswaarden.