Tender Dijkversterking, Den Oever

Voor de tender dijkversterking Den Oever heeft GEO2 Engineering B.V. voor Beens Groep B.V. het geotechnisch advies in de tender verzorgd. Voor deze tender bestond dit uit het beschouwen van de stabiliteit van de dijk. De bestaande bebouwing vlak achter de dijk en begrenzing van het ruimtebeslag van de dijk, vormde hierbij de uitdaging.

LEES MEER

Archeologisch onderzoek grafveld, Katwijk

In Katwijk wordt direct ten oosten van de woonkern Rijnsburg de nieuwe woonwijk De Horn gerealiseerd. Het te ontwikkelen gebied is gesitueerd tussen de Collegiantstraat, Oegstgeesterweg en het Oegstgeesterkanaal. Er worden in dit gebied een maximaal aantal van 410 woningen en een park voorzien. In de naast weergegeven figuren een impressie van het te ontwikkelen gebied.

LEES MEER

N31, Harlingen

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Langs en door Harlingen is de weg nu nog een enkele rijstrook per richting op maaiveld. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen over ca. 2 km.

LEES MEER

Herinrichting Catherijnesingel, Utrecht

Het Stationsgebied in het centrum van Utrecht wordt grootschalig herontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze herontwikkeling is het in ere herstellen van de Catherijnesingel, die in de jaren zeventig gedempt is. Ter hoogte van de Rijnkade wordt de bestaande ondergrondse spuikoker gesloopt en wordt er een nieuw bergbezinkbassin aangelegd. GEO2 Engineering B.V. heeft het geotechnisch ontwerp hiervoor gemaakt, inclusief het ontwerp van de nieuwe aangrenzende kademuur van de Catherijnesingel.

Omgevingbeïnvloeding was bij dit project een belangrijke succesfactor, mede gezien de omliggende bebouwing op zeer nabije afstand tot het project. De werkzaamheden zijn daarom uitgevoerd met behulp van het eindige elementen programma Plaxis 2D, waarbij de berekende vervormingen en rekken in belangrijke mate de uitvoering hebben bepaald.

Ontwikkeling ondiepe zones meren

In het Ketelmeer en Zwarte Meer worden ondiepe zones in de meren aangebracht voor ontwikkeling van de ecologische waterkwaliteit en het behoud van de visstand. Daarnaast worden er rietzones aangebracht waar vogels kunnen broeden.

Ten behoeve van de ontwikkeling van de ondiepe zones heeft GEO2 Engineering B.V. in opdracht van aannemer Van Den Herik Sliedrecht zettingsberekeningen uitgevoerd, om de benodigde hoeveelheid zand die opgebracht moet worden te bepalen. Daarnaast vindt er door GEO2 periodiek evaluatie plaats van de gemeten zakbaakgegevens, om te monitoren of de zettingen naar verwachting zijn.

A15 Maasvlakte – Vaanplein

De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein is in de periode van 2010 - 2015 gereconstrueerd om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. Over 18 kilometer is de weg verbreed en zijn 12 nieuwe kunstwerken gebouwd. Het project is uitgevoerd door het consortium A-Lanes A15, bestaande uit Ballast-Nedam, Strukton en Strabrag.

Het meest gezichtsbepalende onderdeel van het project is de nieuwe Botlekbrug, één van de grootste hefbruggen in Europa. De brug vervangt de kleinere stalen brug en heeft twee doorvaartopeningen in plaats van 1 en is hoger waardoor de brug minder vaak open hoeft.

GEO2 Engineering B.V. heeft de functie verzorgd van disciplineleider geotechniek voor het geotechnisch team van 16 adviseurs. Daarnaast heeft GEO2 de geotechnische ontwerpleiding van het Botlekteam verzorgd en de geotechnische advisering van het aanbruggen van de Botlekbrug.

 

Onderdoorgang Hurdegaryp & Feanwâlden

De Centrale As is een nieuwe weg in Noordoost-Friesland. De weg wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg en is daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied. De nieuwe weg kruist alle bestaande wegen en watergangen ongelijkvloers. Daardoor is er minder verkeer op kleinere lokale wegen in het gebied en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied.

De Centrale As kruist onder andere bij de plaatsen Hurdegaryp en Feanwâlden ook het spoor. Ook deze kruisingen zijn ongelijkvloers.

GEO2 Engineering B.V. heeft in opdracht van aannemer Max Bögl de geotechnische ontwerpen en berekeningen voor de auto-onderdoorgangen, de foliepolders en het viaduct Kûkhernewei voor zijn rekening genomen.

Het zo efficiënt en praktisch mogelijk inschuiven van de spoortroggen in de buitendienststelling vormden hierbij een extra uitdaging voor het gehele projectteam.

 

Onderdoorgang Kanaalweg, Leiden

Het project Onderdoorgang Kanaalweg te Leiden bestaat uit het realiseren van een spooronderdoorgang en het verbeteren van de Kanaalweg tussen de Lorentzkade en Plantijnstraat. De onderdoorgang vervangt de huidige gelijkvloerse kruising op de Kanaalweg met het spoor tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Het doel van het project is het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. Bovendien is deze spooronderdoorgang een voorwaarde voor de frequentieverhoging op het spoortraject Leiden-Utrecht. De onderdoorgang wordt door Max Bögl gerealiseerd, in opdracht van ProRail. De realisatie start in het voorjaar van 2016 en zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

GEO2 Engineering B.V. heeft van Max Bögl Nederland B.V. opdracht gekregen om het geotechnisch ontwerp uit te werken voor de onderdoorgang en de hulpconstructies. Omdat de nieuwe spooronderdoorgang direct naast de bestaande Spoorbrug en de Kanaalbrug wordt gerealiseerd, ligt binnen dit project de nadruk op omgevingsbeïnvloeding door trillingen en deformaties. GEO2 heeft naast het geotechnisch ontwerp van de onderdoorgang en hulpconstructies ook zorg gedragen voor de voorbereidende werkzaamheden voor aanvullend onderzoek en risicomanagement, waaronder een historisch onderzoek, plan van aanpak aanvullend onderzoek, risicoanalyse en monitoringsplan.

Blauwe as, Assen

Het kanaal, dat het centrum van Assen doorkruist, is in de huidige situatie niet bevaarbaar doordat vaste bruggen de doorvaart belemmeren. Om het centrum aantrekkelijker te maken is het project ´De Blauwe As´in het leven geroepen, waarbij het doel is om het kanaal weer volledig bevaarbaar te maken. Een onderdeel van ´De Blauwe As´ is het project ´Sluis Havenkwartier´ waarbij in het noorden van het centrum een sluis wordt aangelegd omdat hier een hoogte verschil van ca. 2,5 meter moet worden overbrugd.

GEO2 Engineering B.V. heeft in opdracht van MHPoly het geotechnisch ontwerp van de kistdam verzorgd, die het boven- en beneden pand vormt van de sluis. Tevens is er een analyse gemaakt van de beïnvloeding van de grondwaterstand in de omgeving als gevolg van het verhogen van de waterstand in het Havenkwartier.