Bouwrijp woonwijk, Boskoop

In Boskoop wordt momenteel de nieuwe woonwijk Waterrijk gerealiseerd, welke bestaat uit Waterrijk-West en Waterrijk-Boomgaard. In totaal worden er in deze nieuwe woonwijk 444 eengezinswoningen & appartementen en een zogeheten Brede school gerealiseerd.

Gezien de zettingsproblematiek bij eerdere woningbouwprojecten in de omgeving en de daarbij behorende hoge onderhoudskosten, heeft de gemeente Boskoop voor dit project een relatief lage restzetting geëist na bouwrijp maken van het gebied.

In dit project is ervoor gekozen om een deel van het slappe grondpakket (veen) te vervangen met grond, in combinatie met het toepassen van verticale drainage en overhoogte. Deze aanpak heeft twee voordelen ten opzichte van de traditionele methoden gehad, namelijk:

  • Het weggegraven veen heeft commerciële waarde als potgrond;
  • De grond waarmee het veen vervangen wordt is veel minder zettingsgevoelig;

Om de aantoonbaarheid van deze aanpak en de mogelijkheid om gedurende het project bij te kunnen sturen is er door GEO2 Engineering B.V. een monitoringsplan opgesteld.

In dit plan wordt middels hoog (op de aanvulgrond) en laaggeplaatste (op het resterende slappe pakket) zakbaken het zettingsgedrag van zowel de aangevulde grond als het gehele pakket gemonitord en zo nodig bijgestuurd.

Analyse van deze zakbaken gebeurd grotendeels met het door GEO2 ontwikkelde programma Winfit. Op basis van de resultaten van deze analyses konden eveneens (naast de verificaties op gestelde restzettingseis) de zettingsparameters nauwkeuriger bepaald worden voor toekomstige fasen in het project.

 

Navitus Bay Offshore Windmolenpark Engelse Kanaal, UK

Het gebied van de voorziene windturbines in het Engelse Kanaal kent als gevolg van tektoniek een zeer complexe ondergrond.

GEO2 Engineering B.V. heeft in de FEED fase de interpretatie van hoge kwaliteit grondonderzoek uitgevoerd alsmede het geotechnisch ontwerp van diverse funderingsprincipes waaronder gravity based structures, monopiles en piled jacket fundaties. Dit, in het kader van de ontwerp optimalisering voor het grootschalige offshore windmolenpark. Het geotechnisch ontwerp hield rekening met cyclische belastingen en geotechnische vermoeidheid voor complexe bodem-condities. Gebruik is gemaakt van het programma RATZ. De waterdiepte in het gebied varieert van 30 á 50 m.

Als onderdeel van een doorlopend value engineering onderzoek is verder grondonderzoek voorgesteld samen met een strategisch ontworpen veldtest. Tevens zijn diverse heibaarheidsanalyses uitgevoerd, variërend van continu heien tot drill drive drill operaties.

 

Hei- en trillingsanalyse buispalen, R’dam

Voor een project in de haven van Rotterdam worden buispalen geïnstalleerd met een diameter van 2,42 m en een lengte van 37 m. Door de klant is aan GEO2 Engineering B.V. gevraagd om een analyse van de trillingen uit te voeren en wat de verwachten trillingsintensiteiten op de waterbodem rondom de paal zijn.

Allereerst is hiervoor een hei- en trilanalyse uitgevoerd om te bepalen welk equipment (heihamer en trilblok) noodzakelijk is om deze buispalen op diepte te brengen. Op basis van dit materieel is een analyse uitgevoerd van de trillingen in de bodem en is getoetst aan de grenswaarden.