Opwaardering Twentekanalen

Binnen het project Opwaardering Twentekanalen fase 2 wordt het bijna 90 jaar oude kanaal verruimd. In de toekomst is het daardoor mogelijk om grotere en zwaarder beladen schepen sneller en veiliger op de Twentekanalen te laten varen ook worden de havens door de verruiming beter bereikbaar. Om dit te bewerkstelligen worden de huidige oeverconstructies vervangen en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

LEES MEER

Onderdoorgang Middelberterweg, Meerstad

Meerstad is een gebied tussen Groningen en Slochteren waarin woon, natuur, water en recreatieve voorzieningen gerealiseerd worden. Omdat Meerstad de komende jaren zal groeien is een hoofdontsluitingsweg gepland tussen Meerstad en Groningen.

LEES MEER

A9 Badhoevedorp-Holendrecht

Als onderdeel van de renovatie van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht wordt de snelweg verbreed en komt gedeeltelijk in een tunnel te liggen ter hoogte van Amstelveen.

LEES MEER

Bemalingsadvies bij verontreinigde bodem

Het leveren van een bemalingsadvies is een regelmatig voorkomende activiteit binnen GEO2 Engineering B.V.. Zo ook voor het project Langestraat te Uithoorn, waar men het bestaande rioolstelsel wilde uitbreiden met een overstortbak aansluitend op de bestaande watergang.

De Langestraat te Uithoorn is aangelegd op een voormalige watergang waar omstreeks het jaar 1900 een scheepswerf aanwezig is geweest. In deze scheepswerf werden destijds de schepen behandeld met o.a. bruine teer en koolteer wat heeft geresulteerd in een plaatselijk verontreinigde bodem.

Middels milieukundig onderzoek is de omvang van de verontreiniging in kaart gebracht, waarna een bemalingsadvies is opgesteld waarbij de verontreiniging zich niet zal uitbreiden als gevolg van de werkzaamheden. Rekening houdend met de (mogelijk) op staal gefundeerde woningen.

Met behulp van het eindige elementen programma MicroFEM is een niet-stationaire bemalingsberekening gemaakt waarbij in de tijd (over een periode van enkele dagen) gekeken kan worden naar o.a. de benodigde onttrekkingsdebieten, de grondwaterstandverlagingen en verplaatsing van de verontreiniging.

Middels een tijdelijke damwandconstructie wordt toestroom van water uit de naastgelegen watergang voorkomen en de verplaatsing van de verontreiniging beperkt.

Zodra ten behoeve van de aansluitende riolering wordt bemalen, zal er tussen de bemaling en de verontreiniging een scherm worden gecreëerd middels retourbronnen. Dit zorgt ervoor dat er geen grondwaterstroming vanaf de verontreiniging richting de bemaling zal plaatsvinden.

Als onderdeel van dit project zijn de volgende aspecten uitgewerkt:

  • Controle opbarsten tijdens ontgraving;
  • Constructieve toets tijdelijke damwand;
  • Zettingsinvloed op belendingen als gevolg van de tijdelijke bemaling

De Entree, Amsterdam

Amsterdam krijgt bij het Centraal Station een nieuwe entree die prettig, veilig en goed bereikbaar is voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Het wordt een entree met meer water, minder auto’s en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

LEES MEER